Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Taivalkoski MC-13 ry ja sen kotipaikka on Taivalkoski.

 

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää moottoripyöräharrastusta sekä toimia moottoripyöräharrastajien yhdyssiteenä.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoontumisia, informaatiotilaisuuksia, yhteisiä ajotapahtumia ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä harjoittaa  tiedotustoimintaa.

 

3.Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsee henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenhakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus.

4.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5.Liittymis-ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä web-master Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun heistä toinen katsoo olevan siihen aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätosvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8.Tilikausi ja toiminnan tarkastus

    Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja

hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9.Yhdistyksenkokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, joka on saanut ehdottoman äänten enemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10.Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta ilmoittaen siitä yhdistyksen jäsenille joko sanomalehdessä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

 

11.  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

-päätetään tilinpäätoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille  vastuuvelvollisille

-vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja meno arvio sekä liittymis-  ja jäsenmaksun suuruus

-valitaan yhdistyksen hallitus 6§: nmukaisesti

-valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmenneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Taivalkosken lasten ja nuorten hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.